Uncategorized

Kyu Test Results August 27, 2016

Voita Meyer  8th Kyu (B)

John Barton   6th Kyu (B)

Jerry Olsen    1st Kyu (B)

Vicky Bowman  1st Kyu (B)